Tallene du nå ser er 2018-tall. Oppdaterte tall lanseres på elbarometer.no 29.10.2020, kl. 12.

EFO - Elektroforeningen
56%
Illustrasjon – Industri

Industri

Norsk industri er bygget på vannkraft. Likevel benyttes betydelige mengder fossile ressurser både som energi til og kjemiske formål. Energibruken kan elektrifiseres, mens kjemien må løses med alternativer som hydrogen, biomasse og CCS.

Detaljer:

56%

2018

56%
Elektrisk
38%
Fossilt
3%
Bio
2%
Annet

Evt. kort tekst under fordeling på sektorer

71%

2030

Det meste av fossil oppvarming kan elektrifiseres innen 2030.

76%

2040

Ytterligere elektrifisering er mulig mot 2040 ved erstatning av bioenergi og prosesser som krever høye temperaturer og/eller åpen flamme.

Underkategorier:

38%
Illustrasjon – Bergverk

Bergverk

Bergverkssektoren benytter stort og tungt maskineri. Fossilt forbruk i anleggsmaskiner er hovedposten, og er i liten grad elektrifisert.

38%

2018

38%
Elektrisk
62%
Fossilt
0%
Bio
0%
Annet

64%

2030

Gode støtteordninger kan ha stort utslag for bruken av elektriske anleggsmaskiner.

100%

2040

Elektrisk maskineri kan være standard i god tid før 2040.

11%
Illustrasjon – Havbruk

Havbruk

Lakseoppdrett er spådd sterk vekst de neste tiårene. Uten effektive tiltak som elektrifisering, vil CO2-utslippene også øke.

11%

2018

11%
Elektrisk
89%
Fossilt
0%
Bio
0%
Annet

100%

2030

Landstrøm er allerede lønnsomt for de fleste oppdrettsanleggene. Med CO2-avgift på diesel, krav om nullutslipp på nye lokaliteter og støtteprogram, vil havbruksnæringen kunne bli 100% elektrisk innen 2030.

100%

2040

Alle anlegg går på strøm, og arbeidsbåtene er elektriske.

83%
Illustrasjon – Metaller

Metaller

Aluminiumsproduksjon er i stor grad elektrisk, mens smelteverkene er det i mindre grad. Her finnes potensial for økt elektrifisering. Kull benyttes som reduksjonsmiddel og kan ikke elektrifiseres.

83%

2018

83%
Elektrisk
16%
Fossilt
0%
Bio
0%
Annet

86%

2030

Fossil oppvarming i metallindustrien kan elektrifiseres innen 2030. Kull kan erstattes av bioenergi eller hydrogen

86%

2040

Fossil oppvarming er faset ut. Kull er erstattet av bioenergi eller hydrogen

33%
Illustrasjon – Kjemi og raffineri

Kjemi og raffineri

I både kjemisk industri og i raffinerier benyttes fossile brensler som råmateriale i industriprosesser, og vanligvis også til energiformål. Noe fossilt forbruk består i forbrenning av avgasser og biprodukter. Elektrifisering er mulig, men deler av forbruket er praktisk og økonomisk utfordrende å gjøre noe med.

33%

2018

33%
Elektrisk
64%
Fossilt
2%
Bio
1%
Annet

51%

2030

Innkjøpt olje og gass kan elektrifiseres innen 2030. Avgasser fra produksjon må brennes, og er dermed lite hensiktsmessig å elektrifisere.

51%

2040

Innkjøpt olje og gass er faset ut.

62%
Illustrasjon – Tre og papir

Tre og papir

Treforedlingsindustri og papirindustri benytter restprodukter av biomasse til energiformål. Elektrifisering er mulig, men ikke prioritert.

62%

2018

62%
Elektrisk
5%
Fossilt
28%
Bio
5%
Annet

67%

2030

Fossil energi kan elektrifiseres innen 2030

94%

2040

Fossil energi er faset ut. Innen 2040 er også bioenergi i stor grad elektrifisert

60%
Illustrasjon – Mat og drikke

Mat og drikke

Industrien benytter fossile brensler til flere ulike formål. Oppvarming kan elektrifiseres. Noen prosesser krever åpen flamme, her er elektrifisering utfordrende.

60%

2018

60%
Elektrisk
37%
Fossilt
1%
Bio
2%
Annet

97%

2030

Fossil oppvarming kan elektrifiseres innen 2030

97%

2040

Fossil oppvarming er faset ut.

22%
Illustrasjon – Mineraler

Mineraler

Noen prosesser i mineralindustrien krever høye temperaturer og/eller åpen flamme. Dette gjør elektrifisering utfordrende. Likevel finnes eksempler på omlegging av prosesser for økt bruk av elektrisk kraft.

22%

2018

22%
Elektrisk
57%
Fossilt
3%
Bio
17%
Annet

49%

2030

Tørkeprosesser og oppvarming uten krav til høye temperaturer/åpen flamme kan i stor grad elektrifiseres innen 2030.

54%

2040

Ytterligere elektrifisering av prosesser med moderat temperaturbehov

29%
Illustrasjon – Bygg og anlegg

Bygg og anlegg

Bygg- og anleggssektoren er moden for elektrifisering. En rekke elektriske løsninger finnes og kan tas i bruk allerede i dag, og flere er i utvikling. Her behøves offensive offentlige byggherrer og et innovativt leverandørmarked for å få fart på overgangen.

29%

2018

29%
Elektrisk
66%
Fossilt
0%
Bio
6%
Annet

51%

2030

Krav i offentlige anskaffelser vil gi omlegging fra fossil til fornybar varme, og sette fart i overgangen til elektriske maskiner.

90%

2040

En kombinasjon av støtteordninger og forbud gjør at store deler av sektoren kan elektrifiseres.

Last ned fakta/grafikk:

Informasjonskapsler og personvern