EFO - Elektroforeningen
54%
Illustrasjon – Industri

Industri

Norsk industri er bygget på vannkraft. Likevel benyttes betydelige mengder fossile ressurser både som energi til og kjemiske formål. Energibruken kan elektrifiseres, mens kjemien må løses med alternativer som hydrogen, biomasse og CCS.

Spill av podcast om Industri

Detaljer:

56%

2018

56%
Elektrisk
38%
Fossilt
3%
Bio
2%
Annet
55%

2020

55%
Elektrisk
38%
Fossilt
5%
Bio
2%
Annet
54%

2021

54%
Elektrisk
38%
Fossilt
5%
Bio
2%
Annet
71%

2030

71%
Elektrisk

Det meste av fossil oppvarming kan elektrifiseres innen 2030.

76%

2040

76%
Elektrisk

Ytterligere elektrifisering er mulig mot 2040 ved erstatning av bioenergi og prosesser som krever høye temperaturer og/eller åpen flamme.

Underkategorier:

83%
Illustrasjon – Metaller

Metaller

Aluminiumsproduksjon er i stor grad elektrisk, mens smelteverkene er det i mindre grad. Her finnes potensial for økt elektrifisering. Kull benyttes som reduksjonsmiddel og kan ikke elektrifiseres.

83%

2018

83%
Elektrisk
16%
Fossilt
84%

2020

84%
Elektrisk
16%
Fossilt
83%

2021

83%
Elektrisk
16%
Fossilt
1%
Bio
86%

2030

86%
Elektrisk

Fossil oppvarming i metallindustrien kan elektrifiseres innen 2030. Kull kan erstattes av bioenergi eller hydrogen.

86%

2040

86%
Elektrisk

Fossil oppvarming er faset ut. Kull er erstattet av bioenergi eller hydrogen.

26%
Illustrasjon – Mineraler

Mineraler

Noen prosesser i mineralindustrien krever høye temperaturer og/eller åpen flamme. Dette gjør elektrifisering utfordrende. Likevel finnes eksempler på omlegging av prosesser for økt bruk av elektrisk kraft.

22%

2018

22%
Elektrisk
57%
Fossilt
3%
Bio
17%
Annet
25%

2020

25%
Elektrisk
51%
Fossilt
3%
Bio
21%
Annet
26%

2021

26%
Elektrisk
47%
Fossilt
2%
Bio
25%
Annet
49%

2030

49%
Elektrisk

Tørkeprosesser og oppvarming uten krav til høye temperaturer/åpen flamme kan i stor grad elektrifiseres innen 2030.

54%

2040

54%
Elektrisk

Ytterligere elektrifisering av prosesser med moderat temperaturbehov.

35%
Illustrasjon – Kjemi og raffineri

Kjemi og raffineri

I både kjemisk industri og i raffinerier benyttes fossile brensler som råmateriale i industriprosesser, og vanligvis også til energiformål. Noe fossilt forbruk består i forbrenning av avgasser og biprodukter. Elektrifisering er mulig, men deler av forbruket er praktisk og økonomisk utfordrende å gjøre noe med.

33%

2018

33%
Elektrisk
64%
Fossilt
2%
Bio
1%
Annet
34%

2020

34%
Elektrisk
61%
Fossilt
4%
Bio
2%
Annet
35%

2021

35%
Elektrisk
59%
Fossilt
4%
Bio
1%
Annet
51%

2030

51%
Elektrisk

Innkjøpt olje og gass kan elektrifiseres innen 2030. Avgasser fra produksjon må brennes, og er dermed lite hensiktsmessig å elektrifisere.

51%

2040

51%
Elektrisk

Innkjøpt olje og gass er faset ut.

60%
Illustrasjon – Tre og papir

Tre og papir

Treforedlingsindustri og papirindustri benytter restprodukter av biomasse til energiformål. Elektrifisering er mulig, men ikke prioritert.

62%

2018

62%
Elektrisk
5%
Fossilt
28%
Bio
5%
Annet
59%

2020

59%
Elektrisk
8%
Fossilt
30%
Bio
3%
Annet
60%

2021

60%
Elektrisk
6%
Fossilt
32%
Bio
2%
Annet
67%

2030

67%
Elektrisk

Fossil energi kan elektrifiseres innen 2030.

94%

2040

94%
Elektrisk

Fossil energi er faset ut. Innen 2040 er også bioenergi i stor grad elektrifisert.

64%
Illustrasjon – Mat og drikke

Mat og drikke

Industrien benytter fossile brensler til flere ulike formål. Oppvarming kan elektrifiseres. Noen prosesser krever åpen flamme, her er elektrifisering utfordrende.

60%

2018

60%
Elektrisk
37%
Fossilt
1%
Bio
2%
Annet
64%

2020

64%
Elektrisk
30%
Fossilt
2%
Bio
4%
Annet
64%

2021

64%
Elektrisk
31%
Fossilt
2%
Bio
3%
Annet
97%

2030

97%
Elektrisk

Fossil oppvarming kan elektrifiseres innen 2030.

%

2040

%
Elektrisk

Fossil oppvarming er faset ut.

13%
Illustrasjon – Bygg og anlegg

Bygg og anlegg

Bygg- og anleggssektoren er moden for elektrifisering. En rekke elektriske løsninger finnes og kan tas i bruk allerede i dag, og flere er i utvikling. Her behøves offensive offentlige byggherrer og et innovativt leverandørmarked for å få fart på overgangen.

14%

2018

14%
Elektrisk
80%
Fossilt
6%
Annet
16%

2020

16%
Elektrisk
74%
Fossilt
9%
Bio
1%
Annet
13%

2021

13%
Elektrisk
78%
Fossilt
7%
Bio
1%
Annet
51%

2030

51%
Elektrisk

Krav i offentlige anskaffelser vil gi omlegging fra fossil til fornybar varme, og sette fart i overgangen til elektriske maskiner.

90%

2040

90%
Elektrisk

En kombinasjon av støtteordninger og forbud gjør at store deler av sektoren kan elektrifiseres.

37%
Illustrasjon – Bergverk

Bergverk

Bergverkssektoren benytter stort og tungt maskineri. Fossilt forbruk i anleggsmaskiner er hovedposten, og er i liten grad elektrifisert.

38%

2018

38%
Elektrisk
62%
Fossilt
38%

2020

38%
Elektrisk
62%
Fossilt
37%

2021

37%
Elektrisk
63%
Fossilt
64%

2030

64%
Elektrisk

Gode støtteordninger kan ha stort utslag for bruken av elektriske anleggsmaskiner.

100%

2040

100%
Elektrisk

Elektrisk maskineri kan være standard i god tid før 2040.

15%
Illustrasjon – Havbruk

Havbruk

Lakseoppdrett er spådd sterk vekst de neste tiårene. Uten effektive tiltak som elektrifisering, vil CO2-utslippene også øke.

11%

2018

11%
Elektrisk
89%
Fossilt
16%

2020

16%
Elektrisk
84%
Fossilt
15%

2021

15%
Elektrisk
85%
Fossilt
100%

2030

100%
Elektrisk

Landstrøm er allerede lønnsomt for de fleste oppdrettsanleggene. Med CO2-avgift på diesel, krav om nullutslipp på nye lokaliteter og støtteprogram, vil havbruksnæringen kunne bli 100% elektrisk innen 2030.

100%

2040

100%
Elektrisk

Alle anlegg går på strøm, og arbeidsbåtene er elektriske.

81%

Annen industri

76%

2017

76%
Elektrisk
80%

2020

80%
Elektrisk
17%
Fossilt
1%
Bio
3%
Annet
81%

2021

81%
Elektrisk
15%
Fossilt
1%
Bio
3%
Annet
96%

2030

96%
Elektrisk
96%

2040

96%
Elektrisk

Last ned fakta/grafikk:

Informasjonskapsler og personvern